Viktor Dyk - Krysař (Rozbor díla k maturitě)

7. ledna 2016 v 17:00 | Pufflie |  Rozbory literárních děl
Toto je rozbor díla ke státní maturitě 2016. Je zpracována dle požadavků, je však jen heslovitá. Může tedy sloužit jako dobrá pomůcka k přípravě na maturitu, odmaturování vám ale nezaručí. Můžu vám tu prozradit, že je v díle hodně metafor, jak je ale v textu najdete, už musíte vědět sami z vaší vlastní praxe. Chtěla bych poprosit, abyste dílo nevydávali za své. Můžete na něj odkazovat (za to budu i ráda), ale nekopírujte. Budu moc ráda, když mi za odměnu zanecháte nějaký ten komentář pod článkem... :)

Viktor Dyk - KrysařTÉMA: krysařův život, láska, pomsta, hamižnost…
MÍSTO, ČAS: blíže neurčená minulost, hanzovní město Hameln (hanza=svaz německých měst, která provozující dálkový obchod. 12-17st)
KOMPOZICE: Chronologická, v jedné části retrospektivní, členěno na kapitoly (26), v závěru gradace
DRUH: Epika
ŽÁNR: Novela
VYPRAVĚČ: er forma, vypravěč, Styl vyprávěcí, popisný, charakterizační i úvahový (prostřednictvím krysaře)
POSTAVY:
Krysař - vyrovnaná, silná osobnost; tajemný samotář, individualista, moudrý, zkušený, chápavý, plný citů, vykreslený jako romantická postava x bez identity, nízké povolání,
"Dlouhý" Kristián - milenec Agnes. Doufá, že až nabude dědictví, plně získá srdce Agnes (Agnes však touží po
lásce, ne penězích). Kristián nemá vůbec ponětí, co se odehrává mez Agnes a krysařem.
Agnes - milenka Kristiánova. S příchodem krysaře poznává lidské hodnoty (zamiluje se). Otěhotní.
Sepp Jörgen - rybář, vyděděnec, prostoduchý mládenec, neschopný zařadit se do společnosti. Společnost se mu posmívá pro jeho jednoduchost. Vše si uvědomoval až další den. Je člověk ryzího charakteru, čistá duše; odolá snu, jde za realitou (skutečná hodnota života); představitel nového světa (reálného)
Lid v Hameln - radní: Gottlieb Frosch, Bonifác Strumm

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá i nepřímá řeč
TYPY PROMLUV: Dialogy, monology,
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: Spisovný jazyk, archaismy, krátké věty, tázací věty (komunikace se čtenářem), občas přeházený slovosled, opakování (zvyšuje naléhavost), paralelismy, symbolismus (sedmihradské království jako ráj, dítě jako nový lepší život), němčina pouze ve jménech. Styl popisný, charakterizační i úvahový.
TROPY A FIGURY: personifikace, řečnické otázky.

KONTEXT TVORBY
- Krysař vyšel 1915, časopisecky vycházel už v letech 1911 - 12 v čas. Lumír pod názvem Pravdivý příběh.
- Námět vychází ze staroněmeckého motivu s reálným základem, vypráví o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od krys, a když mu nebyla vyplacena slíbená odměna, rozhněval se na občany města a odvedl za trest jejich děti. Existuje několik variant závěru. Buďto Krysař děti zavřel do jeskyně, z které již nikdy nevyšly, nebo je utopil v řece. Je i verze, podle níž Krysař děti vrátil, když mu radní zaplatili slíbenou odměnu.
- Ona dávná předloha je opravdu pouhým rámcovým schématem, protože se od Dykova Krysaře v určitých bodech odlišuje. Zásadními odlišnými okamžiky je to, že v předloze odvádí krysař pouze děti, v Krysaři celé město a důvodem mu není nezaplacený dluh za odvedenou práci, ale spíše zklamání v lásce a zklamání ze současného světa.
- Dykova díla zpravidla obsahují jasnou pointu, využívá paradoxy
- Počátek jeho literární tvorby je spojen se značnou skepsí pramenící z potlačení omladinářských bouří
- literární směr - realismus s prvky romantismu, symbolismus a dekadence, prvky neoromantismu


OBECNĚ - KULTURNÍ KONTEXT
· Doba první světové války a následného rozpadu Rakousko-Uherska, který sebou přinesl i vznik samostatné Československé republiky (28. 10. 1918)
· Rozvoj průmyslu, migrace do měst, vzrůst nacionalismu, anarchismu, antisemitismu
· Boj o Rukopisy (královédvorský a zelenohorský = padělky)
· Básníci koncem 19. století se distancovali od předchozí poezie, opustili pravidelný verš lumírovců, přinesli nová témata. Literární moderna kladla důraz na individualitu, odmítání mravních i estetických zvyklostí.
· Dekadentní autoři se sdružovali kolem časopisu Moderní revue (Procházka, Hlaváček), kde začal svá díla otiskovat i Viktor Dyk.
· Souběžně s Českou modernou (Manifest České moderny z roku 1895, F. X. Šalda, O. Březina, A. Sova) se utvářela i tzv. Katolická moderna (Bouška, Deml, Dvořák).
· V próze se v tomto období projevoval expresionismus, který je charakterizován únikem od reality ke snění. Tvořili zde autoři jako například Klíma či Weiner.

Viktor Dyk (*31. 12. 1877 - † 14. 5. 1931 - srdeční mrtvice v Jaderském moři)
- Studoval gymnázium v Praze, kde ho učil i A. Jirásek, poté práva na UK
- Podílel na redigování časopisu Lumír*
- Za 1ww byl v protirakouském odboji, za politickou činnost vězněn
- Za první republiky poslancem Národního shromáždění, později i senátorem,
- Byl nacionalisticky a pravicově zaměřený, byl oponentem Masaryka
- Příslušníkem generace buřičů - anarchistů*
- Uznávaný šachista

· časopis Lumír: založen 1851 Ferdinandem Mikovcem, snažil se povznést českou literaturu na světovou úroveň, a to publikováním překladů i původní tvorby inspirované zahraničními vzory. V letech 1877-1898 stál v čele Lumíru Josef Václav Sládek. V této době se okolo časopisu soustředila skupina spisovatelů, kteří jsou označováni jako lumírovci (např Vrchlický, Zeyer)
· Buřiči: Dyk, Gellner, Toman, Šrámek, Hašek, Bezruč, Neumann, protispolečenští buřiči, vyjadřovali např. satanismus, dekadenci, bohémský či tulácký život, chtěli ukázat život bez iluzí, spojoval je časopis Nový kult.
Propagovali svobodu, odmítali válku a falešnou morálku

Bonus pro vás:

OBSAH:
I. Krysař, vysoký, štíhlý s prokvetlými vlasy, přijde za soumraku do města. První, koho potká, je mladá dívka - Agnes. On jí vypráví o své práci a píšťale, tvrdí, že je jako Ahashver - nemá stání. Agnes se krysař zalíbí, a tak mu řekne, aby zůstal. Přizná mu ale, že má milence. Krysař o něm nechce nic vědět. Agnes na jeho nevyslovenou otázku odpovídá "ano" a podá krysaři snítku jasmínu.
II. Bylo to hanzovní město Hammeln, kam krysař zavítal. On vyháněl krysy a Agnes s nadějí očekávala další dny. Její matka se znaveně ploužila po domě a prchala před světlem. A krysař vyháněl krysy, ale měl i jiný důvod, proč zůstávat.
III. Sepp Jörgen žil u řeky Vesery a živil se chytáním ryb. Byl hodný a docela pohledný, ale vše chápal až druhého dne. Jediné, co měl, byl drozd v kleci, který mu zpíval. Sepp při jeho zpěvu zapomínal na vše zlé a nečekal od života nic.
IV. Agnesin milenec se jmenoval Kristián. Byl typickým občanem města Hammeln a měl dobrou naději, že zdědí obchod svého strýce. Kristián dál chodil k Agnes, ale nevěděl o krysaři.
V. Nad městem Hammeln se nachází vrch Koppel. V neděli si tam měšťané chodí užívat krásného výhledu. Za vrchem je propast, o níž se traduje, že se v ní nachází brána do Sedmihradska. Krysař se nad propastí zastavil a dlouho se sám díval.
VI. Sepp Jörgen usnul na louce a našly jej dvě dívky. Smály se mu, až jej probudily a pak utekly. Sepp nic nechápal.
VII. Sepp Jörgen klečel v noci na náměstí v Hammeln a říkal vše to, co chtěl říct smějícím se dívkám. Jak ho jejich smích zasáhl, jak kvůli vzteku z něj zabil i svého drozda. Krysař ho chvíli poslouchá, a pak mu řekne, ať vstane a nemiluje nikoho příliš.
VIII. Krysař je v hospodě "U Žíznivého člověka". Sedí sám. Když přišel do Hammeln, vyjednal si za odvedení krys sto rýnských. Toho dne přišel konšelům připomenout svou smlouvu. Osloví tedy Gottlieba Frosche (truhlář) a Bonifáce Strumma (krejčí) a hlásí se o svou odměnu. Ti ho však odbydou. Ke smlouvě nebylo dodáno "K tomu mi dopomáhej Bůh", takže není platná. Krysař odejde se slovy, že není třeba pomoci boží, pomůže si sám.
IX. Krysař, bez sebe vzteky, přechází v pokoji u Agnes. Pak ho Agnes osloví a krysař se rozhodne, že kvůli ní ušetří Hammeln.
X. Tu noc mají Frosche i Strumm těžké sny o mimořádné zakázce v jejich řemeslech. Gottliebovy postele se však po slovech krysaře promění v rakve a Bonifácovy šaty v rubáše. Ani jeden z nich už oné noci nedokáže usnout.
XI. Krysař se probudí dřív než Agnes a pozoruje ji, zatímco klidně spí. Cítí, že je poprvé za život spoután a přesto mu pouta dávají nečekanou, radostnou svobodu i tajemnou tíži zároveň. Krysař vyjde do zahrady, obdivuje krásné ráno a spatří Kristiána.
XII. Kristián se snaží krysaře urazit, ten však odpovídá klidně. Nechává pak Kristiána za sebou a ten, zmaten, vejde k Agnes.
XIII. Krysař vyjde za město a je mu, jako by náhle všemu rozuměl. Uvidí Seppa, jež usnul ve své loďce, a proud řeky ho odnesl. Krysař jej probudí a Jörgen před sebou vidí těžkou zpáteční cestu a hladový den bez ryb.
XIV. Krysaře posedne neklid, který jej žene zpátky k městu. Cestou poslouchá hovory lidí o životě a smrti blízkých. Krysař projde kolem obchodu a Kristián na něj posměšně zavolá: "Hodně štěstí, poutníku!" Krysař vejde do města a brána se za ním zavře.
XV. Krysař míří do hospody, zdá se mu, že socha ďábla nahoře se směje a pobízí ho, aby k "Žíznivému člověku" vešel.
XVI. Kromě hospodského sedí vevnitř pouze jeden host. Jeho lehký zápach síry vyhnal všechny ostatní. Krysař si k němu přisedne a on se představí jako magistr Faustus z Wittenberka. Prozrazuje krysaři, že mu slouží ďábel výměnou za jeho srdce. Snaží se to dokázat nejrůznějšími zjeveními, krysař však nikdy nevidí totéž co on. Faustus krysaři řekne, že srdce mu je jen na překážku a že na ně zhyne. Pak zmizí a krysař odejde z hostince. V ulicích znovu slyší ďáblův smích a pobídku: "Jdi."
XVII. Agnes krysaře očekává a stojí ve dveřích, jako když ji viděl poprvé. Teprve když ji sevře v náručí, pozná, že je jako bez života. Naléhá na ni, aby mu řekla, co se stalo. Agnes ho zavede k sobě do pokoje. Tam pak vykřikne "Můj Bože!"
XVIII. Krysař odnese Agnes na lože a čeká, dokud se neprobere ze mdlob. Pak Agnes nabude vědomí a prosí krysaře, aby ji zabil. Nosí v sobě Kristiánovo dítě. Krysař přemýšlí a plánuje svůj odchod z Hammeln. Agnes ho pozoruje a dobře mu rozumí, proto ho vyzve, aby odešel. Jde tedy pryč a Agnes se za ním ještě dlouho dívá.
XIX. Agnes se chová nezvykle, takže to vzbudí pozornost její matky. Poprosí ji, aby jí vyprávěla o Sedmihradsku, jako když byla ještě malá. Poslechne si pohádku a pak se chystá odejít. Kdyby prý přišel Kristián, ať čeká, kdyby se objevil krysař, ať jde za ní.
XX. Řeka se vine krajinou a někdy je to utěšitelka a jindy úkladný vrah. Někdo k ní přijde znaveným krokem a vrhne se do vln...
XXI. Kristián je vesel. Strýc je nemocen, dědictví bude jeho. Avšak městem bloudí pološílená Agnesina matka a zoufale hledá svou dceru. Když zjistí, že ji Kristián neviděl, jde s divným smíchem domů a cestou pak zpívá o zemi sedmihradské.
XXII. Doma ji nalezne krysař a dozví se od ní, co se stalo. A tehdy se rozhodne, že zapíská na svou píšťalu ze všech sil.
XXIII. Krysař píská a celé město jej následuje. V každém se probouzí minulost, ale i naděje na život v sedmihradské zemi.
XXIV. Jen Sepp nechápavě hledí, když kolem něj přechází zástup. Krysař všechny vyvede na horu Koppel a lidé vkročí do propasti. Krysař zůstane na vrcholu, Píšťala mu vypadne z rukou a on sám vejde do propasti. Zda našli zemi Sedmihradskou, není jisté.
XXV. Sepp prochází v neděli město, kde není ani živáčka. Pak si vzpomene na krysařovu píseň a následuje její tóny.
XXVI. Po cestě najde v jednom domě plačící nemluvně - holčičku - a vezme ji do náruče, zatímco vystupuje na horu. Tam však na úpatí propasti přeruší pláč dítěte vábení píšťaly a Sepp i s miminkem odejde zpět dolů, aby našel ženu, jež by dala dítěti napít...


Co dalšího lze říci...

- Tajuplná atmosféra novely ("Oh země sedmihradská!" - lidé tam touží dojít, ale netuší, co je tam čeká).
- Symbolika - sen x skutečnost, umění x život; píšťala = řemeslo, život, vytváření snu.
- Prvky romantismu - citovost vítězí nad rozumem, mystika, morbidnost, tajemnost, zšeřelost, individualita
- Paradoxy - vítězství bláznovství nad rozumem, protože paradoxně přežil člověk mentálně zaostalý a člověk (miminko), který ještě rozumu nenabyl.

Krysy zosobňují všechnu zkaženost, od níž má krysař město osvobodit. "Sedmihradská zem" zase představuje vidinu nového života, touhu po něm. Láska dala krysaři smysl života a poprvé v životě se cítil spoután láskou k Agnes, přestal cítit potřebu tuláctví. Když přišel o svoji lásku, ztratil smysl svého života. Snaha zobrazit konflikt jednotlivce a společnosti. (krysařem může být i sám autor). Šlo o to, ukázat život osamoceného, obávaného člověka, který ještě nikdy pře tím (před vstupem do Hammeln) nepoznal lásku.


Nevíš, kam dál? :)Pokud vás článek zaujal, budu ráda, když jej okomentujete. Reklama pod tímto článkem je vložena přímo hostingem blog.cz. Vidíte-li ji pod tímto nápisem a nechcete to tak, pořiďte si AdBlock.


 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 K. K. | E-mail | Web | 7. ledna 2016 v 19:27 | Reagovat

Krysař je asi jediná knižní postava, do který jsem se zamilovala. :-D Úžasná záležitost...

Je hezký, že takhle otázky zpracováváš, já už mám sice po maturitě, ale věřím, že to spoustě lidem může pomoci. :)

2 Bocian Bocian | E-mail | Web | 7. ledna 2016 v 20:20 | Reagovat

Aj ja mám v pláne podobne na blogu spracovať pár diel z povinného čítania, ale príliš sa mi do toho nechce. :-D Uvidím, či sa do toho obávaného marca na niečo zmôžem.

3 Beatricia Beatricia | Web | 8. ledna 2016 v 9:16 | Reagovat

Je to prostě skvěle a perfektně zpracovaný rozbor díla. Je to jedinečný článek a absolutně nikdo ho nemůže vydávat za svou práci.
Já ti už předem dávám na maturitním vysvědčení: Český jazyk - Výborná.

4 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 9. ledna 2016 v 13:52 | Reagovat

[1]: Ráda pomůžu... Krysař se mi taky moc líbil :-)

[2]: Tak uvidíš... Já kdybych letos nematurovala, tak to asi na blog nedělám :D

[3]: Děkuji :-)

5 Rory Rory | Web | 9. ledna 2016 v 14:11 | Reagovat

I když jsem v prváku, toto dílko si chci někdy přečíst. :)

6 signoraa signoraa | Web | 9. ledna 2016 v 19:22 | Reagovat

Skvěle zpracovaný rozbor Krysaře. Moc chválím a i tak trochu závidím dnešní možnosti. :-D
V době mé maturity jsme si rozdělily (dívčí třída) jednotlivá témata, která jsme zpracovaly a pak to množily. Ty, které měly možnost (třeba u rodičů v práci) to měly snažší. Existoval ormig, kterého pár děvčat využilo. A my ostatní - klepaly jsme to na strojích přes kopíráky, kdy už šestý list byl téměř nečitelný. Ve třídě nás bylo 32, takže se to opisovalo 5 - 6x. Od mé maturity přeci jen už uteklo dost vody, letos to bude 44 let.
Takže držím palce, at' maturitu zvládneš tak báječně, jako tenhle rozbor. :-D

7 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 9. ledna 2016 v 21:48 | Reagovat

Krysaře jsem ještě nečetla, ale už dlouho mě láká... pár úryvků jsem slyšela a viděla v dramaťáku jak chodím po různých soutěžích :)

8 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 10. ledna 2016 v 12:00 | Reagovat

[5]: No, určitě tě to čeká... :)

[6]: Děkuji. Je pravda, že to jde všechno vpřed, ale v každé době si zvládl každý nějak poradit... :) Zase jste to pak lépe uměly, když jste to několikrát přepisovaly :-)

[7]: Určitě si to přečti, je to čtivé, pěkné a i krátké, takže to zabere opravdu jen chvilinku :-)

9 Dendy Dendy | Web | 15. ledna 2016 v 18:26 | Reagovat

Za rok mě čeká maturitní zkouška a Krysaře si v četbě hodlám vybrat.

10 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 16. ledna 2016 v 18:46 | Reagovat

[9]: Tak snad ti tento rozbor pomůže :-)

11 Angel Angel | E-mail | Web | 18. ledna 2016 v 14:43 | Reagovat

Krysař se mi docela líbil =) Více mě tedy zaujal muzikál na jeho motivy, z kterého jsem byla přímo nadšená, ale samotná knížka není špatná.

12 Kája Kája | Web | 27. ledna 2016 v 18:15 | Reagovat

Krysař byl fajn, patřil ke knihám, které jsem si chtěla vytáhnout. :D

13 Zuz Zuz | E-mail | 6. března 2016 v 5:04 | Reagovat

Ahoj, chci se zeptat, jestli budeš přidávat i další knížky, moc se mi líbí tvoje zpracování :-)

14 Ennie Ennie | Web | 6. března 2016 v 15:17 | Reagovat

Ta knížka se mi moc líbila :).

15 maja maja | 28. dubna 2016 v 18:37 | Reagovat

Ahojky,
hele strašně moc ti děkuju, je to parádně zpracovaný a hrozně moc mi to ted pomohlo...
Diky :)

16 Miluš Miluš | 1. května 2016 v 18:00 | Reagovat

Ahoj, tvé rozbory jsou všechny perfektní a moc mně pomohli, díky moc :-D

17 Janča Janča | 5. května 2016 v 15:40 | Reagovat

Že jsem tě nenašla dřív! Zpracovávám si knížky sama podle stejné osnovy jako ty a na internetu jsem ještě nikoho takového nenašla. Vždycky mám otevřeno asi 20 zdrojů, ale nikde to není tak, jak to má být, kromě tvého blogu. Díky moc, i když je to poslední dílo, co mi zbývá zpracovat :(

18 zuzu zuzu | 28. února 2017 v 18:43 | Reagovat

Suprový zpracování :-D

19 Horatsio Horatsio | 15. dubna 2017 v 22:54 | Reagovat

paráda, díky :-D

20 CaseyEcork CaseyEcork | E-mail | Web | 20. června 2017 v 14:39 | Reagovat

We are Amiga toy CPS affiliate program, our affiliate have feature of easy use, high commission, high conversion rate. We offer great conditions, Lifetime Rev share start at 30% up to 50% depend on sales. Paid on every package customer purchases. Weekly, biweekly, monthly payments based on sales volume.
We work with US and most Europe countries. We accept all kinds of traffic. search "Amiga toy affiliate" on google to reach us. link: http://aff.oc4pa.com

21 Saffira Saffira | 2. června 2018 v 13:28 | Reagovat

Moc děkuji, krásně pomohla více pochopit dílo, kniha krásná a hlavně je trefná.. snad se mi podaří napsat ten testík co mne čeká :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama